World Waterpark Association | IAAPA

Bel me terug

Vraag naar onze prijzen

Privacyverklaring

Privacyverklaring iSlide B.V.

iSlide B.V. (hierna te noemen: “iSlide”) biedt verschillende producten en diensten aan. Door de aard van onze dienstverlening beschikt iSlide over bepaalde persoonsgegevens van u.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld uw adresgegevens of een foto. Op het moment dat u uw persoonsgegevens met iSlide deelt verwerken wij uw persoonsgegevens. De betekenis van het begrip verwerken is ruim. Er is bijvoorbeeld sprake van een verwerking wanneer u gebruik maakt van een glijbaan met foto en/of video mogelijkheid of wanneer u besluit de foto en/of video bij ons af te nemen.
iSlide acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Privacywetgeving van de Europese Unie stelt. Wij informeren u over het gebruik van uw persoonsgegevens en bieden u de mogelijkheid om uw gegevens in te zien of te laten verwijderen.
iSlide is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, onze contactgegevens treft u onder aan deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel wij de persoonsgegevens gebruiken. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door dat u gebruik maakt van onze dienstverlening laat u dus bepaalde persoonsgegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt.
Wij kunnen de volgende gegevens van u gebruiken:
- E-mail adres
- Naam (NAW)-gegevens
- Betalingsgegevens
- Factuuradres
- Leeftijd
- Geslacht


Overzicht verwerkingen

Hieronder treft u een overzicht aan, waarbij wij de belangrijkste verwerkingen van uw persoonsgegevens weergeven. Het doel van het overzicht is om u een beeld te geven waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken.
Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registeren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.
Allen kinderen van 16 jaar of ouder kunnen zelf toestemming geven. Bij kinderen onder deze leeftijd is toestemming van de ouders of wettelijke voogden vereist.

Advertenties

Onze dienst vertoont generieke advertenties, waarbij geen persoonsgegevens worden verzameld. Uw e-mailgegevens die u zelf heeft afgegeven, kunnen door ons wel gebruikt worden voor marketing doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Marketingdoeleinden

Uw gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Algemene marketingdoeleinden;
  • Informeren over onze producten en diensten of het zwembad;
  • Social Media benadering;
  • Toezenden van een nieuwsbrief en aanverwante nieuwsupdates;
  • Generieke informatie gebruiken om een beeld te krijgen over het gebruik van onze systemen;
  • Reklame uitingen;

Vertrekking aan derden

Uw gegevens kunnen worden gedeeld met vertrouwde derde partijen voor de doeleinden uiteengezet in dit privacy beleid. Met deze derde partijen zullen wij een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten en wij eisen van alle partijen dat zij passende technische en operationele beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen, in overeenstemming met de Ierse en EU-wetgeving inzake regels voor gegevensbescherming.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik door derden van uw persoonlijke gegevens wanneer dergelijk gebruik is toegestaan voor hun eigen doeleinden. Raadpleeg hiervoor hun privacy beleid voor meer informatie.
We kunnen uw persoonlijke gegevens ook voor een of meerdere van de volgende redenen verwerken:

  • tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien wij dit verplicht zijn op grond van de wet,
  • In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze gegevens kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Bewaren gegevens

iSlide bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan met een maximum van 5 jaar. Na het verlopen van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens anonimiseren zodat deze niet langer aan u gekoppeld kunnen worden of u kunnen identificeren en in dat geval kunnen we deze informatie gebruiken zonder verdere kennisgeving aan u.

Beveiliging

We volgen strikte beveiligingsprocedures bij de opslag en openbaarmaking van uw persoons- gegevens en om deze te beschermen tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
De gegevens die u aan ons verstrekt worden beschermd met SSL-technologie ( Secure Socket Layer ). SSL is de standaardmethode voor het coderen van persoonlijke gegevens en creditcardgegevens zodat deze veilig over het internet kunnen worden verstuurd.


Meldplicht datalekken

Mocht onverwachts blijken dat er, ondanks onze inspanningen, toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites, reclame uitingen van derden die door middel van links met onze website, e-mail of betaalpagina zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze partijen te lezen alvorens van deze partijen gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. U kunt bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van u geregistreerd hebben en voor welke doeleinden de gegevens worden gebruikt.
Wij vragen u dan wel om zich te legitimeren, op deze manier kunnen wij controleren of wij de
persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.
Daarnaast hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen, indien deze onjuist zijn. Ook kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen.
Voor vragen over onze privacyverklaring of indien u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via privacy@islide.com. Wij reageren binnen vier weken op uw verzoek.